ដើម្បីលេង Avatar បានអ្នកត្រូវ download Java Emulator ដាក់ក្នុង PC របស់អ្នកបន្ទាប់មក download client ធ្វើការបើក Avatar client ជាមួយ KEmulator.

 

Java Emulator.zip (17MB)

• Avatar Online Java Client New Version 2.5.0

• របៀបតំឡើង Avatar on PC

 

ដើម្បី​លេង​ Ninja School តាម​រយៈកំព្យូទ័របានអ្នកគ្រាន់​តែ​ Download Client ខាង​ក្រោម​ហើយ​ Run វា​:

Ninja School Client 1.0.1  (New)