ដើម្បីលេង Game Mobile Online បានអ្នកត្រូវប្រាកដថា Device របស់អ្នកមាន Internet ដែលដំណើរការបាន។ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់បានភ្ចាប់នូវ Setting ដើម្បីអោយ Internet ដំណើរការនោះទេសូមចុចទៅលើប្រភេទសេវាដែលអ្នកប្រើប្រាស់នៅខាងក្រោម៖

 

BeeLine
Cellcard

Hello

Metfone

Mfone

Smart