ខាងក្រោមនេះជាប្រភេទទូរស័ព្ទដែលអាចដំណើរការ Avatar Online បាន :

 

All iPhone and iPad device
iPhone, 3G, 3GS, 4, 4s, 5
iPad, 2, 3, 4, mini

 

• Samsung Android
Phone: Galaxy S4, S3, S2, S, Y, Cooper, Grand, Note, Note 2…
Tablet: Galaxy Note 10.1, Google Nexus 10, Galaxy Tab 2 7.0, Tab 2 10.1…

 

• Sony Android
Phone: Xperia E, J, L, S, T, U, V, SP, SL, GX, Sola…
Tablet: Xperia Tablet P, S, Z…

 

• Sony Ericsson Android
Xperia Arc, Arc S, Neo, Neo V, Ray, Play, Active, Mini, Mini Pro, X10, Live With Walkman…

 

• HTC Android
Phone: Optimus L9, L7, L5, L3, G, G Pro, F7, F5, Nexus 4…
Tablet: Optimus Pad…

 

• LG Android
HTC One, First, Butterfly, One X+, One X, One S, One V, Desire U, Desire X, Desire C, Desire V, Desire S EVO, Sensation, Exporer, Wildfire, Wildfire S…

 

• Nokia
1680, 2626, 2630, 2660, 2680, 3110, 3120, 3230, 3250, 3500, 5000, 5070, 5200, 5300, 5310, 5610, 5700, 6020, 6030, 6070, 6080, 6085, 6086, 6101, 6103, 6110, 6111, 6120, 6125, 6131, 6133, 6136, 6151, 6170, 6210, 6260, 6267, 6280, 6282, 6288, 6290, 6300, 6500, 6555, 6600, 6620, 6630, 6670, 6681, 6708, 7070, 7200, 7270, 7360, 7370, 7373, 7390, 7500, 7600, 7610, 7700, 7710, 7900, 8600, 8800, 9210, 9300, E60. E60, E61, E62,E65, E70, E90, N70, N71, N72, N73, N75, N76, N77, N78, N80, N81, N82, N90, N91, N92, N93, N95, N96…


• Samsung
D410. D500, D510, D550, D600, D710, D720, D730, D780, D800, D840, D870, D880, D900, E200, E350, E390, E400, E420, E480, E490, E530, E570, E590, E610, E620, E640, E690, E710, E730, E740, E750, E760, E770, E800, E810, E830, E840, E860, E870, E880, E890, E898, E900, E950, P110, P200, P260, P300, P310, P520, P850, P860, P900, P910, P920, P930, P940, P960, S500, S720, S730, U300, U600, U700, U900, F700…


• Motorola
A1000, A1010, A1200, A728, A910, E1060, E1120, E2, E680, E895, K1, K3, V6, V3i, V8, V9, Z3, Z8,Z9, Z10, E6, E8, Z6, L7, U9, V620, V635, V980, W220, W375, W380, W510…

 

• Sony Ericsson
C702i, C902i, D750, G700, G900, J300i, K310i, K320i, K500i, K508, K510i, K530i, K550i, K550im, K600i, K608i, K610i, K618, K630, K660i, K700i, K750i, K770i, K790i, K800i, K810i, K850i, M600i, M608, P1i, P900, P910i, P990i, R300, R306, S500i, S600, S700i, S710i, T270i, T280i, T303i, T650i, V600, V630i, W200i, W300i, W350i,W380i, W550i, W580i, W600i, W610i, W660i, W700i, W710i, W760i,W800i, W810i, W830i, W850i, W880i, W888i, W890i, W900i, W910i, W950i, W960i, W980i, Xperia X1, Z1010,Z250i, Z310i, Z320i, Z500, Z520i, Z525, Z530i, Z550i, Z555, Z558i, Z610i, Z710i, Z750i, Z770, Z800i…