សួស្ដី​អ្នក​កម្សាន្ដ​ Avatar ទាំង​អស់​! ដើម្បី​ផ្ដល់​នូវ​ការ​សប្បាយ​ជូន​ដល់​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា Avatar Sabay របស់​យើងនឹង​ធ្វើ​ការ Update ​បើក​នូវកន្លែង​ថ្មីមួយ ឈ្មោះថា Darkness Kingdom។

 

 

+ Darkness Kingdom គឺ​ជា​កន្លែង​ចំលែក​មួយ​ដែល​​ផ្ដល់​មុខ​ងារ​ថ្មី​អោយ​អ្នក​កម្សាន្ដ​ឆ្លើយ​សំនួរ​ពី NPC High Witch យក​ Magical Powder ដើម្បី​ទៅ​ផ្សំ​ជាមួយ​ Item មួយចំនួន​ដែល​លក់​ដោយ​ NPC Pretty Witch នៅ​ក្នុង​ Darkness Kingdom នោះ​។​

 

 

- ថ្នាំ​ទី​១​គឺ​អាច​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​មាន​ស្លាប​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បាន​មួយ​រយៈ​ពេល​ខ្លី​

- ថ្នាំ​ទី​២​គឺ​ដាក់​ពពក​ទៅលើ​អ្នក​កម្សាន្ដ​ណា​មួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​

- ថ្នាំ​ទី​៣គឺ​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​កម្សាន្ដ​ណាមួយ​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ផ្នូរ​