ក្នុង version នេះ បញ្ជីឈ្មោះមិត្តភក្ដីនឹងបាន update បន្ថែមអត្រាពិន្ទុមិត្តភក្ដី។ អទ្រាពិន្ទុនេះនឹងសម្ដែងចេញនៅភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងអ្នកកំសាន្ដទាំង២។ អត្រានេះនឹងបង្កើនឡើងលុះត្រាតែអ្នកកំសាន្តធ្វើតាមសកម្មភាពដូចខាងក្រោម៖
- ថើបគ្នា (រវាងអ្នកកំសាន្ដភេទផ្សេងគ្នា)។
- ជូនរង្វាន់ ( រង្វាន់ coin បាន ១ពិន្ទ រង្វាន់ gold បាន ៥ ពិន្ទុ)។
- ថែរក្សាកសិដ្ឋាន។
- ជជែកគ្នា (ផ្ញើរសារឯកជន)។
- មកលេងផ្ទះមិត្តភក្ដី។
អត្រាពិន្ទុនេះនឹងថយចុះពេលអ្នកកំសាន្តប្រព្រឹត្តអំពើដូចជាវាយគ្នា។
រាល់ថ្ងៃនឹងថយចុះ១ពិន្តុដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។