អ្នកកំសាន្តភេទផ្សេងគ្នាដែលមានពិន្ទុមិត្តភក្ដីពី១០០ឡើងទៅអាចណាត់គ្នាបាន។ ដើម្បីណាត់គ្នា ម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរត្រូវធ្វើតាមដូចខាងក្រោម៖

- ប្រុសឬស្រីចុចចូលអ្នកដែលចង់ណាត់។

- ចុចចូលសញ្ញាណាត់គ្នា។

- Server នឹងជូនដំណឹងចង់ណាត់ទៅដល់អ្នកត្រូវបានណាត់។

- បើអ្នកបានណាត់យល់ព្រម ពីរអ្នកនឹងក្លាយជាសង្សារ។

ក្រោយពេលណាត់គ្នាជាសង្សារក្នុងចំណុចប្រវត្តិតួអង្គនឹងបានបន្ថែមព័ត៏មានថាមានសង្សារ។

អ្នកកំសាន្ដពេលកំពុងណាត់គ្នាជាសង្សារគ្មានផ្លាស់ប្ដូរអ្វីចម្លែកទេ។ តែនេះជាជំហានដំបូងសម្រាប់ឈានដល់ការរៀបការ។