ពេលកំពុងណាត់គ្នាជាសង្សារអ្នកកំសាន្តទាំងពីរអាចបែកផ្លូវគ្នាបើធ្វើតាមដូចខាងក្រោម៖

-​ បើកព័ត៏មានផ្ទាល់ខ្លួន ចុចចូលព័ត៏មានណាត់សង្សារ។

- នៅកន្លែងព័ត៏មានណាត់សង្សារ ជ្រើសយក command “បែកផ្លូវ” ។

- បញ្ជាក់ព័ត៏មានបែកផ្លូវពី Server ម្ដងទៀតដើម្បីសម្រេចការបែកផ្លូវគ្នា។