អ្នកទាំង​អស់​គ្នា​ត្រូវ​ស្គាល់​ពី​ចំនុច​ខ្លះៗ​ដែល​អាច​ជួយ​អោយ​អ្នក​ងាយ​ស្រួល​លេង​។​

- ចំនុច​សំខាន់​របស់​ Game បែប​ផ្សង​ព្រេង​គឺ quest (បេសកកម្ម​)

 

- ការ​ចង្អុល​បង្ហាញ​ពីទីតាំងនៃ​ quest

- ពេល​ដែល​អ្នក​ទទួល​បាន Quest អ្នក​អាច​ត្រួត​ពិនិត្យ​ដោយចូល Menu -> General

- អ្នក​អាច​ផ្លាស់​ប្ដូររឺ​ពាក់​សំភារៈ​ដែល​អ្នក​វាយ​ធ្លាក់​រឺទទួល​ពីបេសកកម្ម​ Menu -> Myself -> Inventory